⏰ OUTLET: Magazijn Leegverkoop

algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stateshop.
   De voorwaarden zijn voor iedereen en opgenomen op de website van Stateshop.
   Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 
   Door een bestelling te plaatsen, geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
   Stateshop behoudt zich het recht voor om dit te wijzigen. Naar de voorwaarden en/of voorwaarden na het verstrijken van de termijn 
1.3 
   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of voorwaarden van derden niet door Stateshop erkend.
1.4 
   Stateshop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 Levering

2.1 
   Levering is afhankelijk van beschikbaarheid.
2.2 
   In het kader van de regels voor verkoop op afstand zal Stateshop bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren.
   Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is een andere reden voor vertraging, 
   of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand bericht na plaatsing 
   van de bestelling en heeft hij in dat geval het recht de bestelling te annuleren. zonder boete
2.3 
   Aan de leveringsplicht van Stateshop wordt aangenomen, is voldaan zodra de door Stateshop geleverde zaken zijn aangeboden. Wederom aan de koper
   Voor thuisbezorging strekt het rapport van de vervoerder, beweerdelijk weigering van aanvaarding, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 
   Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Op de termijnen zijn daarom niet wettelijk bindend.

3 prijzen

3.1 
   Prijzen worden tijdens de aanbieding niet verhoogd, tenzij juridische stappen noodzakelijk zijn of als het prijsbeleid van de fabrikant geldt.
3.2 
  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 
Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief 19% btw.

4. Termijn / herroepingsrecht

4.1 
   Indien er sprake is van een consument conform de Wet koop op afstand (artikel 7:5 BW) 
  heeft de koper het recht (een deel van) teruggave. de goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgaaf van reden 
   Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de klant na het verstrijken van deze termijn de geleverde goederen 
  niet heeft geretourneerd aan Stateshop is de koop een feit.
   De klant is verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, dit schriftelijk binnen de termijn van zeven werkdagen na bezorging of per e-mail aan te melden
   bij State Shop. De klant dient te bewijzen dat de goederen zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
   Retourzendingen van goederen moeten in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in nieuwstaat zijn.
   Indien de goederen aan de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze zijn beschadigd, vervalt het recht op ontbinding op grond van dit lid.
   Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ​​Stateshop er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, 
  het volledige aankoopbedrag plus de verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald.
   Het retourneren van de geleverde goederen is geheel voor rekening en risico van de koper.
4.2 
   Het herroepingsrecht is niet van toepassing op: 
    diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de duur van zeven dagen 
    goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen in het financiële markt waarop de leverancier geen invloed heeft 
    goederen die volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt, bijvoorbeeld maatwerk, of een duidelijk gepersonaliseerd 
    voor goederen of diensten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, bijvoorbeeld door hygiëne of bederf of ouderdom 
    audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken 
    de levering van kranten en tijdschriften; voor gaming en loterijen

5 gegevens

5.1 
   Als u een bestelling plaatst bij Stateshop, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stateshop.
   Stateshop houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacybeleid.
5.2 
   Stateshop respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt ​​zorg voor vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.
5.3 
   Stateshop maakt soms gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om te verwijderen. Jezelf uit deze lijst

6 Garantie en conformiteit

6.1 
   De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, 
   aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
   bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 
   Een door de handelaar, fabrikant of importeur als garantieregeling aangeboden doet niets af aan de rechten en vorderingen die consumenten
  van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de werkgever jegens de werkgever kunnen doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 
   De koper is verplicht de goederen te controleren. Onmiddellijk na ontvangst 
   Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Stateshop 
  deze gebreken State Shop. onmiddellijk schriftelijk of per e-mail te melden    Eventuele gebreken of gebrekkige goederen moeten en kunnen gemeld worden. Kijk tot 2 maanden na levering schriftelijk of per e-mail aan Stateshop
   Retourneren van goederen dient in originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in nieuwstaat te zijn. t4>   Ingebruikneming na constatering van gebreke, schade ontstaan ​​na constatering van gebreke, bezwaring en/of verkoop na constatering van gebreke, 
   doet dit recht tot reclameren en terugzending vervallen. 
6.4 
   Indien klachten van de klant gerechtvaardigd, zal Stateshop Stateshop, naar haar keuze of de goederen kosteloos worden geleverd of vervangen met de koper
  een schriftelijke overeenkomst over de schadevergoeding maken, mits de aansprakelijkheid van Stateshop en daarmee het bedrag van de schadevergoeding 
   nog steeds beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende goederen, dan wel (ter beoordeling van State Shop) tot het maximale in het desbetreffende geval
   de aansprakelijkheid van Stateshop gedekte bedrag.
   Iedere aansprakelijkheid van Stateshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, 
   vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 
   State Shop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 
  Deze garantie is niet van toepassing indien: A) zolang de koper jegens State Shop in gebreke is; B) de klant de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt 
 of heeft laten repareren/derden of bewerken.C) die aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld 
  of anderszins zijn behandeld met de instructies van State Shop en/of instructies op de verpakking; D) geheel of gedeeltelijk gebrekkig zijn als gevolg van 
   voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen;

7 aanbiedingen

71 
   Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de aanbieding.
7.2 
   Bij aanvaarding van een aanbod door de koper, behoudt State Shop zich het recht voor om het aanbod binnen 3 dagen na ontvangst van 
  van deze aanvaarding te herroepen of hiervan af te wijken.
7.3 
   Mondelinge afspraken Stateshop pas nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 
   Alle Stateshop niet automatisch van toepassing op nabestellingen.
7.5 
   Stateshop kan niet worden gehouden indien de klant begrijpt dat het aanbod dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan zijn aanbod 
7.6 
   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 
   Een overeenkomst tussen Stateshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Stateshop op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 
   Stateshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of overeenkomsten niet te accepteren, dan wel te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na betaling.

9 Afbeeldingen en specificaties

9.1 
   Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; bijv. gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, labels etc. op de website van Stateshop 
   gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10 Overmacht

10.1 
  Stateshop is niet aansprakelijk indien door overmacht niet kan worden nagekomen.
10.2 
   Overmacht betekent elke vreemde reden en elke omstandigheid die redelijkerwijs niet voor haar verantwoordelijk kan worden gehouden. Risico 
   Vertraging of uitval door onze leveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of 
  wijzigingen in technologie van derden, vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, verzuim van toeleveranciers en/of fabrikanten 
   van Stateshop alsmede van particulieren, ziekte, gebreken in of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 
   Stateshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
   dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering kan doorgaan. In geen geval is Stateshop gehouden tot betaling. Eventuele boete of schadevergoeding 
10.4 
   Indien Stateshop zijn verplichtingen ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk of slechts gedeeltelijk nakomt, is hij gerechtigd het
  reeds geleverde of leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden tot betaling indien hij waren een apart contract. factuur 
   Dit geldt niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11 Aansprakelijkheid

11.1 
   Stateshop is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere eigendommen ontstaan ​​door oneigenlijk gebruik van de producten.
   Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 
   Eigendom van alle aan de klant verkochte en door Stateshop geleverde Stateshop blijft bestaan ​​zolang de koper Stateshop 
   aanspraken uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere soortgelijke overeenkomsten niet heeft nagekomen, zolang de koper nog worden uitgevoerd of
   werkzaamheden uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet hebben voldaan en totdat de vorderingen van de klant Stateshop wegens tekortkomingen 
   nog niet hebben voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten, een en ander als omschreven in artikel 3:92 ZW. bij het nakomen van dergelijke verplichtingen
12.2 
   De door Stateshop geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt Uitsluitend in het kader van een normale bedrijfsuitoefening 
12.3 
   De klant is niet gerechtigd tot bezwaren. Verpanding van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of op andere wijze 
12.4 
   De klant geeft nu onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Stateshop of aan een door een State Shop aangewezen derde in alle gevallen waarin Stateshop haar eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen rechten 
   al die sites en locaties waar het eigendom zich dan bevindt en daar om die dingen mee te nemen.
12.5 
   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Stateshop zo snel als redelijkerwijs
   op de hoogte te stellen.
12.6 
   De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings-, waterschade en diefstal en de polis 
   af te geven aan Stateshop. van deze verzekering op eerste verzoek

13 Toepasselijk recht / jurisdictie

13.1 
   Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2 
   Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stateshop en koper, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Stateshop kennis, 
   tenzij Stateshop er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper en met uitzondering van die geschillen die onder de bevoegdheid van een magistraat vallen.

.