Vrijwaring

Disclaimer voor www.stateshop.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.stateshop.com, zoals beschikbaar gesteld door Stateshop. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regels van dwingend recht.

Het is niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming uit Amerika. Het intellectueel eigendom berust bij Stateshop.

Geen garantie op nauwkeurigheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan ​​en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een ​​contract dan wel overeenkomst met America te mogen claimen of te veronderstellen.

Stateshop streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te installeren. Stateshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Amendementen

Indien deze disclaimer wijzigt, vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van www.stateshop.com.